Kollektivavtalade försäkringar

Ditt kollektivavtal ger dig rätt till högre sjuklön än vad lagen ger. Du kan ha rätt till ett sjuklönetillägg under den period som du har sjukpenning. Är du sjukskriven längre tid eller får aktivitets- eller sjukersättning kan du dessutom få ersättning från en kollektivavtalad sjukförsäkring, AGS-KL. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

Sammanlagda ersättningar från arbetsgivare, Försäkringskassan och AGS-KL under sjukfrånvaro:

 • Dag 1: 0 kronor Karensdag
 • Dag 2 – 14 Enligt lag är sjukönen från arbetsgivaren 80 % av lönebortfallet.
 • Dag 15 – 90 Ersättningarna för lön upp till ett basbeloppstak på 7,5 prisbasbelopp är dels, sjukpenning med 77,6 % av SGI från Försäkringskassan, dels 10 % av lönebortfallet, från arbetsgivaren enligt AB 12.

Ersättningarna för den som har högre lön än “taket” på 7,5 prisbasbelopp vid frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller medicinsk behandling/rehabilitering får sjuklön som tillsammans med högsta beloppet för dagberäknad resp. kalenderdagsberäknad sjukpenning på normalnivå ger en total kompensationsnivå på ca 77,6 procent av lönebortfallet (72,75 procent vid sjukpenning på fortsättningsnivå),

Student using computers

Dag 91 – 360

Ersättningarna för lön upp till basbeloppstaket är dels, sjukpenning med 77,6 % (80 % x 97 %) av SGI från Försäkringskassan, dels 10 % av lönebortfallet, från din kollektivavtalade sjukförsäkring, AGS-KL. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent lämnas dagsersättning med 12,887 procent av sjukpenningen. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 75 procent lämnas dagsersättning med 13,746 procent av sjukpenningen.

Ersättningarna för den som har högre lön än basbeloppstaket är ovan nämnda ersättningar och 80 % av den del av lönen som överstiger basbeloppstaket, från arbetsgivaren enligt kollektivavtal.

Även när du är sjukfrånvarande betalar arbetsgivaren avgifter till din avtalspension.

Dag 361

Om du har ersättning från Försäkringskassan ska du kontakta ditt fackförbund för att klara ut om du har kollektivavtalade eller frivilliga försäkringar som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Semester, ferie eller uppehåll
 • Anmäl direkt till arbetsgivaren att du är sjuk och vill byta din uppehållsledighet/ferieledighet/semesterledighet mot sjukledighet.
 • Om du varit sjukfrånvarande mindre än 180 dagar under arbetsåret påverkas inte din semesterlön, uppehållslön eller ferielön av sjukfrånvaron. Om du har varit sjukfrånvarande mer än 180 dagar under arbetsåret, minskas dina betalade semesterdagar (proportionellt) enligt kollektivavtalets bestämmelser.
 • Om en sjuklöneperiod infaller under feriens 45 första dagar, har du rätt till lagstadgad sjuklön beräknad på ferielönen.
 • Om du har sjukledigt med sjukpenning, med rehabiliteringspenning eller sjuklön under ferien, behåller du ferielönen.
 • Sjuklön, som enligt kollektivavtalet betalas utöver sjukpenning (gäller vid lön över basbeloppstaket), betalas inte ut, när ferielön utbetalas samtidigt som sjukpenning.
 • Särskilda regler om fortsatt försäkringsskydd (efterskydd) gäller om anställningen upphör samt vid längre tids frånvaro t.ex. tjänstledighet.
Om försäkringskassan drar in din sjukpenning

Om du fått sjukpenning och Försäkringskassan beslutat att dra in sjukpenningen, ska du anmäla det till din arbetsgivare. Det kan finnas flera orsaker till att Försäkringskassan drar in sjukpenningen, till exempel:

 • Försäkringskassan anser att du, trots din sjukdom, kan utföra annat arbete, som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren bör få ett läkarintyg från dig om din arbetsförmåga.
 • Din rehabilitering är genomförd. Likväl kanske du inte kan utföra dina tidigare sysslor. Arbetsgivaren bör då undersöka om han har annat ledigt arbete som du kan utföra. Under tiden bör du få sjuklön (80 77,6 % % dag 2- 14, 87,3 % dag 15-90, 77,6 % från dag 91) från arbetsgivaren. Om slutsatsen, efter genomförd rehabilitering, är att du inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, finns risk för att arbetsgivaren kan säga upp dig.
 • Första punkten ovan innebär att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet AB ska, endera ge dig arbetsuppgifter som du klarar av enligt intyget, eller ge dig ledigt med sjuklön.
 • Sjuklön utges för tid i sjukperioden under högst 180 kalenderdagar utan begränsning till 364 dagar med belopp enligt punkt två ovan.

Läs mer om ersättningar i AGS-KL.

Anmäl sjukskrivning hos AFA Försäkring.