Basbelopp

Basbeloppstak i lagförsäkringar. I flera lagstadgade försäkringar är ersättningarna begränsade till den delen av årslönen som högst uppgår till ett ”basbeloppstak”, det vill säga ett visst antal basbelopp. Före 1 juli 2006 har samma basbeloppstak – 7,5 prisbasbelopp (PBB) – gällt i alla lagförsäkringar. Under perioden 1 juli – 31 december 2006 gällde ett basbeloppstak om 10 PBB för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och sjukpenning..

Från 1 januari 2007 gäller följande basbeloppstak:

  • Föräldrapenning beräknas endast på lön under 10 PBB
  • Tillfällig föräldrapenning beräknas endast på lön under 7,5 PBB
  • Sjukpenning beräknas endast på lön under 7,5 PBB
  • Sjukersättning beräknas endast på lön under 7,5 PBB (oförändrat)
  • Arbetsskadelivränta beräknas endast på lön under 7,5 PBB (oförändrat)
  • Sjuklön, som betalas under sjuklöneperiodens första 14 dagar beräknas på hela lönen oberoende av basbelopp eller ett basbeloppstak

Basbeloppstak.
I de olika avtalspensionerna använder man sedan år 2003 vanligen inkomstbasbeloppet (IBB) – för att definiera basbeloppstaket.

PBB = Prisbasbeloppet
PBB räknas fram som ett mått på ändringarna i det allmänna prisläget. Detta bestäms i sin tur av utvecklingen av Konsumentprisindex, KPI.
Läs mer om PBB på www.scb.se

FPBB = Det förhöjda prisbasbeloppet
FPBB används för att beräkna pensionspoäng i det allmänna, lagstadgade pensionssystemet. Beräkningen av FPBB görs utifrån ett högre bastal än beräkningen av PBB. FPBB räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Detta bestäms av utvecklingen av Konsumentprisindex, KPI. För mer information om FPBB, även historiska belopp, se www.scb.se

IBB = Inkomstbasbeloppet
Sedan 2001 tillämpas ett inkomstbasbelopp som årligen räknas om med hänsyn till den relativa förändringen i inkomstindex (dvs lönerna). Inkomstbasbeloppet regleras i Socialförsäkringsbalken. Inkomstbasbeloppet används för att räkna ut den högsta inkomsten som är pensionsgrundande i lagpensionssystemet – 7,5 IBB. Försäkringskassan publicerar aktuellt belopp på www.fk.se

KPI = Konsumentprisindex
Är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått. KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklats.
För information om KPI och historiska och aktuellt belopp, se www.scb.se)

Inkomstindex 
Beräknas av Försäkringskassan. Inkomstindex regleras i Socialförsäkringsbalken. Inkomstindex används bland annat för att beräkna inkomstbasbeloppet. För att intjänad pensionsbehållning och pensionsrätt ska följa den allmänna inkomstutvecklingen räknas de upp med inkomstindex.