Dödsfall

Om någon nära anhörig avlider kan du få ekonomisk ersättning. Det kallas för efterlevandeskydd och finns i många olika ersättningsformer. Ersättningar för begravningskostnader kan också bli aktuellt, via lagstadgade, kollektivavtalade eller medlems-försäkringar. Efterlevandeskyddet kan också betalas ut till dina efterlevande om du skulle gå bort.

Lagstadgade försäkringar

Socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft den 1 januari 2011. SFB ersätter ett antal tidigare lagar t.ex lag om allmän försäkring. De upphävda lagarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättningar som avser tiden före ikraftträdandet. Regler om hur äldre lag tillämpas, även efter 1.1.2011, finns i införandelagen.

Vid dödsfall skyddas den avlidnes familj genom efterlevandepension. Efterlevandepension består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om dödsfallet är en följd av en arbetsskada kan det också bli fråga om arbetsskadelivränta. Denna samordnas med efterlevandepensionerna.

Försäkringskassan handlägger dessa ersättningar. Läs även om efterlevandeskydd i det kollektivavtal som gäller för din anställning.

Försäkringskassan handlägger dessa ersättningar. Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Kollektivavtalade försäkringar

Nästan alla kollektivavtalade försäkringar för kommunanställda innehåller efterlevandeskydd. Dessa kompletterar de lagstadgade efterlevnadsskydden.

Grupplivförsäkringen (TGL-KL) ger, vid dödsfall före 67 års ålder, efterlevande familj viss ekonomisk ersättning. Arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) kan ge ersättning om dödsfallet är en arbetsskada. Pensionsavtalet (KAP-KL, PFA eller PA-KL) kan ge familjen efterlevandepension om den döde inte hade fyllt 65 år. Avgångsförmånsavtalet (AGF-KL) kan ge familjen ersättning, om den döde uppbar periodisk ersättning vid dödsfallet. Observera att begreppet ”Sambo” definieras olika i olika kollektivavtal.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Medlemsförsäkringar

I Lärarförsäkringars livförsäkring väljer du själv den ersättningsnivå som passar din livssituation genom val av belopp. Du kan välja belopp mellan 500 000 – 3 000 000 kronor.  Försäkringsbeloppet minskar fr.o.m 60 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga beloppet. Om du har barn under 20 år minskar inte ersättningen. Du kan även medförsäkra din livskamrat.

I Lärarförsäkringars livförsäkring ingår ett barnskydd. Det ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Om barnet skulle avlida före 20 års ålder utbetalas 35 000 kronor till dödsboet. Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar.

På Lärarförsäkringars webbplats hittar du fullständig information om försäkringarna, dess villkor och hur du tecknar dem.

Enskilda försäkringar

Även i försäkringar du köper som enskild av försäkringsbolag eller bank kan det finnas efterlevandeskydd av olika slag. Huslån kan hos vissa låneinstitut förses med ett ekonomiskt skydd för din efterlevande make/maka (motsvarande). Hör med din bank och/eller ditt försäkringsbolag vilket skydd som finns för din familj om du går bort.