Kollektivavtalade försäkringar

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Ersättningarna i TGL-KL är: Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp, samt en makeförsäkring.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make/maka, registrerande partner eller sambo saknar eget TGL-försäkringsskydd och avlider kan belopp betalas ut från den försäkrades försäkring. En förutsättning är bland annat att det finns hemmaboende barn under 17 år. De belopp som kan komma ifråga är begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp och barnbelopp till varje hemmaboende barn med ett prisbasbelopp.

f1750438rf

Efterlevande vuxen enligt TGL-KL: Med efterlevande make/maka jämställs registrerad partner och dessutom sambo, om man varit sammanboende sedan minst 6 månader.

Anmälan om dödsfall görs till KPA Pension, telefonnummer 020-650 500. Läs mer på Pensionsmyndigheten och efterlevandeguiden.

Arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL)

Ersättningar i TFA-KL: Ersättning för inkomstförlust, underhåll, begravningskostnader samt ersättning till anhöriga för psykiskt lidande. Ersättning lämnas om den inte ersätts genom annan lag eller annat avtal. Skadeståndsrättsliga principer tillämpas. Ersättningen kan inte överstiga faktiska kostnader eller förlust.

Efterlevande vuxen enligt TFA-KL: Med efterlevande make/maka jämställs registrerad partner och sambo, om man sammanbott stadigvarande under äktenskapsliknande förhållanden eller har gemensamma barn.

Om den avlidne vid dödsfallet sammanbott med en eller båda av sina föräldrar och denna eller dessa erhöll underhåll från den avlidne, och underhållet har utgjort dennes/deras huvudsakliga försörjning, kan förälder/föräldrarna få en ersättning för sin underhållsförlust.

Anmälan om dödsfall görs till www.afaforsakring.se. 

Efterlevandepension vid dödsfall före 65 (PA-KL)

Ersättningar i PA-KL: Efterlevandepension till vuxen, kompletterande änkepension och barnpension.

Efterlevande vuxen i PA-KL: Med efterlevande make/maka jämställs registrerad partner och sambo – om man varit varaktigt sammanboende de senaste fem åren före dödsfallet, samt den man sammanbor med, om man tidigare har varit gift/registrerad partner med denne, eller om man har/har haft/väntar gemensamt eller gemensamma barn.

Anmälan om dödsfall görs till den pensionsförvaltare som kommunen använder för avtalspensionen. Kontakta kommunens personalansvarige för närmare uppgifter. Ofta – men inte alltid – är det www.kpa.se, TGL-enheten, telefonnummer 08 665 48 00.

Efterlevandepension vid dödsfall före 65 (PFA/KAP-KL)

Ersättningar i PFA/KAP-KL: Efterlevandepension till vuxen, kompletterande änkepension och barnpension.

Efterlevande vuxen i PFA/KAP-KL: Med efterlevande make/maka jämställs registrerad partner och sambo – om man varit varaktigt sammanboende de senaste fem åren före dödsfallet, samt den man sammanbor med, om man tidigare har varit gift/registrerad partner med denne, eller om man har/har haft/väntar gemensamt eller gemensamma barn.

Anmälan om dödsfall görs till den pensionsförvaltare som kommunen använder för avtalspensionen. Kontakta kommunens personalansvarige för närmare uppgifter. Ofta – men inte alltid – är det www.kpa.se, TGL enheten, telefonnummer 08 665 48 00.

Läs mer om efterlevandeskydd på KPA:s hemsida