Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:
  • Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under eller i nära anslutning till arbetstid
  • Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
  • Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
  • Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller i viss sjukvård och vissa andra yrken.

f1750438rf

Vilka ersättningar kan bli aktuella?

När det gäller ersättning vid sjukfrånvaro under den akuta tiden – läser du under händelsen Sjukdom.

Dessutom finns ersättningar både för merkostnader och minskad inkomst.

Spara alla kvitton för utlägg i samband med skadan: medicin, hjälpmedel, taxi etc. Den kollektivavtalade försäkringen kan i vissa fall ersätta merkostnader och ersättning för hjälpmedel efter att det prövats och godkänts av Försäkringskassan.

Om arbetsskadan medför bestående inkomstförlust (från det datum då skadan bedöms varaktig) söker man ersättning genom den allmänna arbetsskadeförsäkringen, vilken ersätter inkomstförluster under basbeloppstaket. Den som har högre inkomst söker ersättning också från den kollektivavtalade försäkringen. I de flesta fall krävs först att Försäkringskassan beslutat att bevilja ersättning för arbetsskada.

Försäkringskassan utreder om skadan kan medföra ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen. För att ersättning ska beviljas måste skadan klassas som en arbetsskada i lagens mening. Ett av lagens krav är att övervägande skäl ska tala för att skadan har uppstått till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.

Att anmäla arbetsskada och söka ersättning

Den som skadar sig i arbetet ska genast meddela det till arbetsgivaren. Den skadade anmäler även till till Afa Försäkring och ansöker om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL anmäl din skada

Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och skyddsombudet. Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan till anmalarbetsskada.se

 

Vad ska skickas med i ansökan?

När du ansöker om ersättning för din arbetsskada behöver du bifoga läkarintyg. Läkarintyget – helst skrivet av specialist på skadetypen – ska klargöra att skadan på medicinsk grund kan anses vara en följd av händelse(r) som har samband med ditt arbete.

När kan du ansöka om ersättning?

Utredning om arbetsskadeersättning från Försäkringskassan kan ske när skadan är färdigbehandlad.

Om en arbetsskada har gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt med minst en 1/15 kan du få livränta. Din årliga inkomstförlust måste vara minst 11 125 (en fjärdedel av prisbasbeloppet*). Livräntan ska täcka den inkomstförlust du har gjort på grund av skadan upp till 333 700 kronor (7,5 prisbas­belopp). Ansök om livränta

Du kan få livränta

  • under arbetslivsinriktad rehabilitering (utbildning eller omskolning)
  • vid omplacering eller byte till annat arbete med lägre inkomst
  • när din förmåga att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under minst ett år.

Livräntan kan beviljas för en viss tid eller tills vidare. När man beräknar livräntan jämför man den inkomst du skulle ha haft om du inte blivit skadad med den inkomst du beräknas få efter skadan. Livräntan är en kompensation för den framtida inkomstförlust som sker på grund av arbetsskadan.

Rehabilitering och anpassning

Efter en arbetsskada bör rehabiliteringsbehov utredas och en planerad medicinsk och/eller arbetsrehabilitering genomföras.

» Läs mer om rehabilitering

Om motorfordon är inblandat

Om fordon varit inblandat görs anmälan också till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Om fordonet inte är försäkrat vänder du dig till Trafikförsäkringsföreningen.