Dödsfall

Om någon nära anhörig avlider kan du få ekonomisk ersättning. Det kallas för efterlevandeskydd och finns i olika ersättningsformer. Ersättningar för begravningskostnader kan också bli aktuellt, via lagstadgade, kollektivavtalade eller medlemsförsäkringar. Efterlevandeskyddet kan också betalas ut till dina efterlevande, om du skulle gå bort.

Lagstadgade försäkringar

Efterlevandeskydd finns i följande ersättningsformer:

  • Efterlevandepension
  • Familjepension
  • Familjeskydd.

Vanligt är att försäkringarna gäller vid dödsfall före pension och att man ska vara anställd vid dödsfallet. Vid dödsfall skyddas den avlidnes familj genom efterlevandepension, vilken består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Det är Försäkringskassan som handlägger de lagstadgade efterlevandeskydden.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar.

Kollektivavtalade försäkringar

Efterlevandeskydd eller tjänstegrupplivförsäkring (TGL), finns i flera kollektivavtal som en privat arbetsgivare kan teckna. Fråga din arbetsgivare om det finns ett kollektivavtal och vilket kollektivavtal som gäller.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Medlemsförsäkringar

I Lärarförsäkringars livförsäkring väljer du själv den ersättningsnivå som passar din livssituation genom val av belopp. Utan val är ersättningen maximalt 500 000 kronor. Genom att själv välja din livförsäkring kan den maximala ersättningen bli upp till 3 000 000 kronor.  Försäkringsbeloppet minskar fr.o.m 60 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga beloppet. Om du har barn under 20 år minskar inte ersättningen. Du kan även medförsäkra din livskamrat.

I Lärarförsäkringars livförsäkring ingår ett barnskydd. Det ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Om barnet skulle avlida före 20 års ålder utbetalas 35 000 kronor till dödsboet. Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar.

På lararforsakringar.se hittar du fullständig information om försäkringarna, dess villkor och hur du tecknar dem.

Enskilda försäkringar

Även i försäkringar du köper som enskild av försäkringsbolag eller bank, kan det finnas efterlevandeskydd av olika slag. Huslån kan hos vissa låneinstitut förses med ett ekonomiskt skydd för din efterlevande make/maka (motsvarande). Fråga din bank och/eller ditt försäkringsbolag om vilket skydd som finns för din familj om du går bort.