Lagstadgade försäkringar

Socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft den 1 januari 2011. SFB ersätter ett antal tidigare lagar t.ex lag om allmän försäkring. De upphävda lagarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättningar som avser tiden före ikraftträdandet. Regler om hur äldre lag tillämpas, även efter 1.1.2011, finns i införandelagen.

Vid dödsfall skyddas den avlidnes familj genom efterlevandepension. Efterlevandepension består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om dödsfallet är en följd av en arbetsskada kan det också bli fråga om arbetsskadelivränta. Denna samordnas med efterlevandepensionerna.

Försäkringskassan handlägger dessa ersättningar.

» Läs mer hos Pensionsmyndigheten och AFA Försäkring.