Kollektivavtalade försäkringar

När det kan antas att en arbetstagare har drabbats av en arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan samt att dels allmänt informera arbetstagaren om PSA, dels vara den skadade behjälplig att fylla i ansökan om ersättning till PSA-nämnden/Afa Försäkring samt till denna bifoga anmälan till Försäkringskassan och erforderliga intyg som finns tillgängliga på myndigheten. Arbetsskador ska anmälas så nära skadetillfället som möjligt.

När betalar Afa Försäkring ut ersättning?

Hanteringen är olika för olycksfall och arbetssjukdom. När det gäller olycksfall som har ett entydigt samband med arbetet och medfört merkostnader, brukar Afa Försäkring i allmänhet betala ersättning utan att invänta Försäkringskassans beslut. Ersättningen betalas mot ansökan och redovisning av kvitton för merkostnader.

f9517301

När det gäller arbetssjukdom inväntar Afa Försäkring Försäkringskassans beslut innan ersättningar betalas ut. Afa Försäkring definierar arbetsskada på samma sätt som Försäkringskassan.

Avtal om ersättning vid personskada (PSA) kan ge följande ersättningar:

  1. Ersättning för inkomstförlust.
  2. Ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader.
  3. Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller  bestående art (sveda och värk / lyte eller men).
  4. Ersättning för särskilda olägenheter.
  5. Frågan om rätt till ersättning vid arbetssjukdom som vållats i tjänsten prövas i en särskild nämnd.