Begravning

För att kunna närvara vid begravning eller vid gravsättning av urna efter ”nära anhörig”, eller närvara vid bouppteckning efter nära anhörig, kan man i allmänhet få ledigt från arbetet.

Ledighet vid dessa tillfällen kan ses som rådande praxis på arbetsmarknaden, men oavsett om det finns avtal om saken eller ej är det arbetsgivaren som ska besluta ledigheten – innan ledigheten tas ut.

För att få ledighet med lön krävs i allmänhet att kollektivavtalet innehåller sådan regel. Finns ingen sådan reglering är det arbetsgivaren som fattar beslut.

Med ”nära anhörig” avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, samt mor- och farföräldrar. Som nära anhörig kan även anses adoptivföräldrar, adoptivbarn, fosterbarn och personer i föräldrars ställe.

För ledighet vid bouppteckning krävs dels släktskap med den avlidne, dels att man är dödsbodelägare eller enligt lag eller förordnande företräder dödsbodelägare.

Lagstadgade försäkringar

Ersättning för begravningskostnader
Begravningskostnader ersätts delvis av samhället under förutsättning att dödsfallet skett på grund av arbetsskada. Det innebär att sedvanlig prövning av arbetsskadan för rätt till ersättning ska ske. Dödsfallet måste anmälas till Försäkringskassan på samma sätt som arbetsskada anmäls, se avsnittet om arbetsskada. I praktiken innebär det att man måste spara alla kvitton för begravningskostnaderna och bifoga dem med arbetsskadeanmälan. Även om det redan gjorts en arbetsskadeanmälan avseende den skada som senare lett till dödsfallet, så ska en ny anmälan med anledning av dödsfallet göras. Dödsfallet är i det fallet ytterligare en skada. Ersättningen är 30 % av PBB vid dödsfallet.

Blanketter för anmälan och ansökan om ersättning erhålls från Försäkringskassan.

Ledighet för anhörig för att bevista begravning mm

Ledighet från anställningen för att bevista begravning är inte reglerat i lagtext.

Kollektivavtalade försäkringar

Ersättning för begravningskostnader
Vid dödsfall (som ej är en arbetsskada och ej beror på arbetsskada) under anställningstid och före 65 års ålder ger TGL-S begravningshjälp med 0,5 PBB. Ersättningsanspråk ställs till SPV.

Kontaktinformation finns på spv.se

Vid dödsfall till följd av arbetsskada ersätter PSA (§ 37) ”enligt skadeståndsrättsliga regler”. Det innebär bland annat att endast kostnaderna som inte ersatts från annat håll kan komma ifråga. Anmälan görs till Afa Försäkring.

Ledighet med lön för anhörig för att bevista begravning mm

Ledighet med bibehållen lön kan ges enligt ALFA, (9 kap, § 2) för begravning eller gravsättning av urna, samt bouppteckning.

Medlemsförsäkringar

Sjukförsäkring
Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller begravningshjälp (20 000 kronor) om den försäkrade avlider före 59 års ålder. Begravningshjälpen utbetalas till den försäkrades dödsbo om den försäkrade inte skriftligen har anmält någon förmånstagare till försäkringsgivaren. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan beställas från Lärarförsäkringar.

Läs mer
Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring och livförsäkring på lararforsakringar.se. Där hittar du fullständig information om försäkringarna, dess villkor, hur du tecknar dem samt hur du anmäler en skada.