Kollektivavtalade försäkringar

Grupplivförsäkring (TGL-S)

När en statligt anställd avlider i anställningen, är det främst TGL-S, den statliga grupplivförsäkringen, som ger de efterlevande ersättning. Ersättningarna är begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp

» För mer info, besök https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/

Personskadeavtal (PSA)

Om dödsfallet beror på en arbetsskada, kan Personskadeavtalet ge ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Innebörden kan kortfattat sägas vara att avtalet ger ersättning för kostnader och underhållsförluster som inte täcks av andra försäkringar. Någon överkompensation kan aldrig ske.

Anmälan om dödsfall görs till AFA Försäkring. Om dödsfallet är en följd av en trafikskada med fordon inblandat ska anmälan istället göras till det bolag där fordonet är trafikförsäkrat.

Pensionsavtal (PA 03)

Efterlevandepension utges till en efterlevande make/maka, som stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död. Med efterlevande make/maka jämställs i detta kapitel efterlevande registrerad partner. Med efterlevande make/maka jämställs i detta kapitel även den som, utan att vara gift eller registrerad partner, stadigvarande sammanbodde med en ogift arbetstagare vid dennes död och som tidigare varit gift med eller registrerad partner med arbetstagaren eller har eller har haft eller vid dödsfallet väntade barn med arbetstagaren.

Efterlevandepension utges också till arvsberättigat barn som inte har fyllt 20 år. Med arvsberättigat barn jämställs barn som har mottagits i adoptionssyfte.

» För mer info, besök https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/

Trygghetsavtal (TA)

Efterlevande till den som uppbär särskild ersättning eller pensionsersättning från TA, kan få efterlevandepension enligt reglerna i PA 03.

» För mer info, besök https://www.tsn.se/