Lagstadgade försäkringar

Som förälder har du i flera fall rätt att vara ledig från arbetet. Flertalet föräldraledigheter sker med ersättning från Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som svarar på dina frågor om de ersättningarna.

Anmäl ledighet

Anmäl ditt behov av ledighet till arbetsgivaren så snart som möjligt. Tänk på att vissa föräldraledigheter måste anmälas till arbetsgivaren minst två månader i förväg (för kommunalt anställda minst tre månader i förväg). När du anmäler ledigheten ska du ange både när den börjar och slutar. Vill du göra uppehåll ska du begära dina olika ledigheter i förväg. Ta kontakt med arbetsgivaren om du vill förlänga ledigheten eller om du vill avbryta den tidigare. Om du redan varit ledig i en månad eller mer, kan arbetsgivaren skjuta på din tidigarelagda återkomst i högst en månad efter att du gjort anmälan.

Minska inte anställningsvolymen

När du har varit föräldraledig har du rätt att återkomma till din anställning i samma omfattning som du hade före ledigheten. Detta gäller inte om arbetsgivaren och du har kommit överens om en lägre anställningsvolym.

Förläggningen av ledigheten

Föräldraledighetens förläggning är reglerad I 10 – 14 §§ föräldraledighetslagen. Reglerna är något olika vid hel ledighet och delledighet.

Hel ledighet (med eller utan föräldrapenning) kan läggas ut på högst tre ledighetsperioder per kalenderår, alltså med högst två avbrott för arbete. Om du är ledig över ett årsskifte, räknas den pågående ledighetsperioden till det föregående kalenderåret. Ledighet med tillfällig föräldrapenning kan också vara hel ledighet, men berörs inte av bestämmelserna om perioder. Hel ledighet ska läggas ut den eller de dagar som du begär. Ledigheten ska förläggas – om det kan ske utan olägenhet för dig – så att verksamheten kan pågå utan påtaglig störning.

f9502957rf

Vid delledighet (med eller utan föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning) ska arbetsgivaren lägga ut ledigheten i överenskommelse med dig, om det går att göra utan påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Om det inte går att bli överens, förlägger arbetsgivaren ledigheten, men måste då hålla sig inom vissa regler. Arbetsgivaren får inte utan ditt samtycke lägga ledigheten på annat sätt än att den sprids till veckans samtliga arbetsdagar.

Arbetsgivaren får inte dela upp ledigheten under arbetsdagen. Arbetsgivaren får inte utan ditt samtycke lägga ledigheten annat än vid dagens början eller dess slut. Om arbetsgivaren måste förlägga ledigheten på annat sätt än vad du önskat, är arbetsgivaren skyldig att underrätta dig och din lokala, fackliga organisation om beslutet. Ledighetens förläggning, kan därefter bli föremål för en förhandling mellan arbetsgivaren och din fackliga organisation.

» Läs mer hos Försäkringskassan

Du har rätt att återkomma till samma befattning

Du har rätt att återkomma till den befattning som framgår av ditt enskilda anställningsavtal, men det är tillåtet att ge dig nya eller ändrade arbetsuppgifter. Förflyttning får inte ske med anledning av din föräldraledighet. Däremot kan det ha skett omorganisationer under ledigheten och du är inte garanterad att komma tillbaka till samma arbetsställe. En arbetsgivare får inte ge den som är eller varit föräldraledig sämre eller minskade anställningsförmåner med anledning av ledigheten.

Till höger finns filer som kan vara till nytta för dig
  1. “Överklaga Försäkringskassans beslut ” visar processen för att söka ändring i ett beslut som gått dig emot. Bara du har rätt att överklaga ett beslut i Försäkringskassan. Beslut i föräldrapenningsfrågor är vanligen tjänstemannabeslut som de själva kan ompröva. Om de inte kan gå dig tillmötes, återstår att överklaga beslutet i schemats ordning.
  2. “Föräldraledigheter översikt” är en översikt av de olika ledigheterna; både de med och de utan ersättning från Försäkringskassan.
  3. Arbetsmiljöverkets föreskrift “Gravida och ammande arbetstagare – AFS 2007:5” innehåller regler om riskbedömning och krav på åtgärder arbetsgivaren har att följa I sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.