Lagstadgad allmän pension

Lagstadgad pension bygger på livsinkomstprincipen, men endast på inkomster upp till ett beloppstak. Om du har eller kommer att få inkomster över taket spelar kollektivavtalade pensioner, vilka kompletterar den allmänna pensionen, stor roll för din framtida pension.

Den allmänna pensionen kan bestå av fyra delar: tilläggspension, inkomstpension, premiepension eller garantipension.

ALLMÄN PENSION
Du som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Denna grundas på all löneinkomst som du betalat skatt för samt även a-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Pensionsmyndigheten ansvarar för denna statliga pension och den består i huvudsak av två delar: inkomstpension och premiepension, som placeras i fonder.

Inkomstpension
Varje år avsätts pensionsrätter motsvarande 16 procent av din skattepliktiga förvärvsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp, denna del är därmed inkomstgrundad.

Premiepension
Varje år avsätts pensionsrätter motsvarande 2,5 procent av din skattepliktiga förvärvsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp, även denna del är därmed inkomstgrundad. Din premiepension placeras, om du inte gjort något eget val i AP7 Såfa. Du kan även välja själv hur du vill att din premiepension ska förvaltas, detta kan du göra genom att logga in med E-leg/Bank-Id på Pensionsmyndighetens hemsida.

Årligt värdebesked i ditt orange kuvert
Här kan du följa utvecklingen av din allmänna pension samt se några exempel på prognoser. Du kan även logga in hos www.minpension.se för att där kunna göra olika prognoser avseende din allmänna pension och andra pensionsdelar i pyramiden.

Ålderspension
Du ansöker själv om uttag av den allmänna pensionen, minst två månader innan önskat uttag. Detta kan du göra direkt på www.pensionsmyndigheten.se med hjälp av e-leg/bank-Id eller genom att skriva ut en blankett och sända in till Pensionsmyndigheten per post.

Några punkter som kan vara till hjälp och vägledning:

• Allmän pension kan tidigast sökas från 61 års ålder.

• Uttag kan ske med 25, 50, 75 eller 100 procent.

• Uttaget kan stoppas eller sänkas, när du önskar utbetalning eller justering i pågående utbetalning gör du om ansökningsprocessen igen.

• Utbetalning kan ske parallellt som du arbetar.

Din pension blir lägre om du tar ut den vid 61 års ålder än exempelvis vid 67 år. Tänk på att uttag av pension kan påverka din a-kassa negativt om du skulle bli arbetslös innan 65 års ålder. Du kan även läsa mer om det här. Pensionsmyndigheten kan även hjälpa till med prognoser och svara på frågor kring din allmänna pension. På www.pensionsmyndigheten.se finns mer information samt att du kan logga in för att se dina egna pensionsuppgifter.

 

f1750438rf

Premiepension kan överföras till din partnerDet kan vara bra att känna till att du kan överföra premiepensionsrätt till din make/maka eller registrerade partner. Kostnaden för detta är 8 % av värdet på det överförda beloppet. Detta kan särskilt vara viktigt att tänka på vid exempelvis föräldraledighet eller i de fall inkomsterna har stora skillnader så kan den med hög inkomst trygga pensionen lite extra för partner med lägre inkomst.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för den som har haft låg eller ingen inkomst alls. Garantipensionen fungerar som en utfyllnad till intjänad pension och beloppets storlek beror på det antal år du bott i Sverige, om du är gift/ogift, hur mycket du har betalat in till inkomst- och premiepension, samt på prisutvecklingen i Sverige. Beloppet påverkas också av änkepension, (äldre) yrkesskadelivränta och/eller viss utländsk pension. Beloppets storlek påverkas däremot inte av eventuell premiepension.

Läs mer på minpension och Konsumenternas Försäkringsbyrå