Lagstadgade försäkringar

Både arbetsgivaren och Försäkringskassan har ansvar för din rehabilitering, men på olika sätt:

  • Arbetsgivaren ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i lag om anställningsskydd (LAS), i arbetsmiljölagen (AML) och i socialförsäkringsbalken (SFB). Arbetsgivaren ska anpassa den enskildes arbetssituation med utgångspunkt från dennes förutsättningar för arbetsuppgifterna och särskilt beakta om den enskilde har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.
  • Försäkringskassan har ett ansvar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Det kan vara medicinska, sociala eller arbetslivsinriktade åtgärder.

f5420089

Rehabiliteringsersättning

När en anställd deltar i rehabilitering kan hon eller han få rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Rehabiliteringsersättning består av två delar:

  • Rehabiliteringspenning som en anställd får när hon eller han deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Särskilt bidrag som ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.

Den anställde och Försäkringskassan måste vara överens om en rehabiliteringsplan innan den anställde kan ansöka om ersättning.

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen är lika stor som den anställdes sjukpenning. Man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels rehabiliteringspenning. Om den anställde får någon form av ekonomiskt stöd under utbildningen minskas rehabiliteringspenningen med samma belopp.

Särskilt bidrag

Det särskilda bidraget kan ge den anställde ersättning för resor och traktamente, om han eller hon måste bo på annan ort för att kunna delta i rehabiliteringen. Man kan också få ersättning för läromedel och kursavgifter. Det särskilda bidraget betalas bara ut om den anställde inte får kostnaderna ersatta av någon annan, till exempel av  arbetsgivaren eller genom någon försäkring.

Rehabiliteringsstöd från AFA Försäkring

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader, när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta gäller för privata arbetsgivare som omfattas av AFA Försäkrings sjukförsäkring och arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (förebyggande rehabilitering)

En anställd kan, i vissa fall, delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering som avser att helt eller delvis förebygga framtida nedsättning av dennes arbetsförmåga. Arbetsförmågan anses nedsatt i samma mån som deltagandet i rehabiliteringen och fordrar att den anställde avhåller sig från förvärvsarbete. Eventuell sjukpenning ersätts då med rehabiliteringspenning.

Ersättning vid medicinsk rehabilitering

Medicinsk behandling/rehabilitering berättigar INTE till rehabiliteringsersättning. Inkomstbortfall under sådan tid ersätts i stället med sjukpenning.

Läs om systematiskt arbetsmiljöarbete hos Arbetsmiljöverket.