Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller månadsersättning, ett omställningskapital och en ersättning för begravningshjälp.

Månatlig ersättning

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 3 600 kr per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst 25 % arbetsoförmåga. Ersättningen betalas ut efter en karenstid på 90 dagar.

Student using computers

Omställningskapital

Omställningskapitalet är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit minst 25 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader före fyllda 59 år. Ersättningen minskar med 5 procentenheter per år fr.o.m. 45 år tills 30 procent av omställningskapitalet kvarstår. Omställningskapitalet gäller t. o. m. månaden du fyller 59 år.

Diagnosförsäkring

Ersättning på 75 000 kronor vid allvarliga diagnoser.

Ersättning för begravningshjälp

Om du avlider före 59 år betalar försäkringen 20 000 kronor till dödsboet.

Läs mer

Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar den samt hur du anmäler skada finns på Lärarförsäkringars webbplats