Kommunal avtalspension

Kommunalt anställda lärares avtalspension heter KAP-KL, Kollektivavtalad pension för kommuner och landsting. Den består av två delar. Den ena delen är en avgiftsbestämd ålderspension som du tjänar in från 21 års ålder (tidigast från år 2006). Du väljer själv placering för denna del i ett fondsparande. Den andra delen är en förmånsbestämd pension, som du får om årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp; det vill säga den lönedel som inte berättigar till lagpensionen.

Kommunal avtalspension

KAP-KL ersätter och är en fortsättning på, pensionsavtalet PFA 98, som gällt sedan 1 januari 1998. KAP-KL innehåller två delar. Vidare finns en möjlighet till deltidspension, vilken diskuteras nedan.

  • Den avgiftsbestämda pensionen gäller alla och bildas med pensionsavgifter som sparas i ett sparande du själv valt. Varje år placeras en viss del av årslönen i detta sparande. Arbetsgivaren (kommunen) bestämmer vilken valcentral du kan använda, och du genomför valet på en särskild blankett. Valet gäller tills du gör ett nytt val.

Under 2006 var avgiften, precis som i det förra pensionsavtalet PFA 98, 3,5 % av årslönen under (och dessutom 1,1 % av eventuell lön över) 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). För den som är född senast 1946 gäller dessa siffror även framöver. Under förutsättning att du är född 1947 eller senare, höjdes avgiften under 2007, till 4 %. För denna grupp höjs avgiften under 2008 och 2009 till 4,25 % och från 2010 är den 4,5 %.

  • Den förmånsbestämda pensionen gäller endast för inkomstdelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). Denna pensionsdel finns eftersom den lagstadgade pensionen endast ger pension för lön upp till 7,5 IBB.
  • För alla födda efter 1967 är förmånspensionen 55 % av lön mellan 7,5 och 20 IBB – och 27,5 % av lön mellan 20 och 30 IBB.
  • Är du född 1946 eller tidigare är pensionsnivån istället 62,5 % av lön mellan 7,5 och 20 IBB och 31,25 % av lön mellan 20 och 30 IBB.
  • Är du född mellan 1947 och 1966 ligger förmånspensionen för lön mellan 7,5 och 20 IBB mellan 55 % och 62,5 %, enligt en tabell i avtalet. För lön mellan 20 och 30 IBB gäller en motsvarande tabell.

Möjlighet till deltidspension

KAP-KL ger den kommunala arbetsgivaren möjlighet att bevilja deltidspension (det kallas ”Särskild Avtalspension”). På deltid kan denna pension gälla längst till 67 år. Allt i delpensionen regleras genom ett avtal mellan den enskilde och arbetsgivaren/kommun. Observera att delpension inte är en rättighet. Det är arbetsgivaren som avgör om en anställd ska få ändra sin anställning till deltid och samtidigt få deltidspension. Exempel på frågor som bör klarläggas i avtalet, och några rekommendationer, är:

  • hur stora ska den återstående arbetstiden respektive deltidspensionen vara?
  • hur länge ska delpensionen vara?
  • vilken nivå ska deltidspensionen ha? (De kommunala fackförbundens gemensamma rekommendation är att nivån ska vara minst 60 % av lönebortfallet)
  • ska arbetsgivaren slutbetala avtalspensionen? (De kommunala fackförbundens gemensamma rekommendation är att avtala om att arbetsgivaren slutbetalar avtalspension som om du kvarstått i hela din anställning)
  • om samordning med andra förvärvsinkomster ska ske. Samordning innebär att pensionen minskas med inkomster från annan anställning. (På denna punkt finns ingen rekommendation.) Om du kan få ett avtal som innebär att deltidspensionen uttryckligen är samordningsfri innebär det att du är oförhindrad att inneha annan anställning samtidigt med deltidsanställning/ deltidspension. Här kan skälet till att arbetsgivaren beviljar delpension påverka överenskommelsen. Delpension ska inte vara ett alternativ till sjukpenning/sjukersättning. Men delpension kan vara ett sätt för arbetsgivaren att ändra personalstrukturen (ålder, kön, mångfald) utan att förlora kompetens. I det läget bör samordningsfrihet vara naturligt.

Observera att det kan finnas ett lokalt avtal om villkor med mera för delpension. Hör med din lokalavdelning/kommunförening! Beroende på hur länge du har varit anställd har du kanske också intjänad pension i äldre pensionsavtal, som PA-KL (gällde före 1998) och PFA (gällde 1998 – 2006). En översiktlig beskrivning av din avtalspension finns här på mintygghet.se På KPA:s hemsida (www.kpa.se) kan du klicka på fliken Privatpersoner och sedan på Tjänstepension, för att läsa betydligt mer om din avtalspension. Det finns flera informativa broschyrer (Vänstermenyn: broschyrer- tjänstepension) – men kom ihåg att det är bara broschyrerna om KAP-KL och PFA som är riktade till dig som kommunalt/landstingsanställd lärare.