Lagstadgad pension

Lagstadgad pension bygger på livsinkomstprincipen, men endast på inkomster upp till ett beloppstaket. Om du har eller kommer att få inkomster över taket spelar kollektivavtalade pensioner, vilka kompletterar lagpensionen, stor roll för din framtida pension.

Lagpensionen består av två delar: dels inkomstpension, dels premiepension. Båda byggs upp genom årliga avsättningar, men premiepension påverkar du själv genom att spara i fonder du själv väljer. Även om du inte gör ett aktivt val sparas dina avsättningar i en fond. Premiepensionen beror på hur fondsparandet utvecklats.

Lagstadgad pension

För den som är född senast 1937 gäller att hela den lagstadgade pensionen utgörs av förmånsbaserad tilläggspension. Tilläggspension motsvarar gamla ATP (= Allmän tilläggspension) och folkpension i det pensionssystem som gällde före reformen 2001.

Tilläggspensionen är en förmånsbaserad pension, precis som ATP. I ATP var de 15 bästa inkomståren avgörande för pensionens storlek. Endast inkomster upp till taket 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) är pensionsgrundande. Folkpensionen var också en förmånspension med ett fast belopp. I tilläggspensionen är dessa sammanslagna.

För den som är född mellan 1938 och 1953 – ”mellangenerationen” – kommer lagstadgad pension dels från tilläggspensionen, dels från den nya inkomstpensionen. Hur stor del som kommer från tilläggspensionen eller inkomstpensionen beror på födelseåret. Ju närmare 1938 du är född, desto större del kommer från tilläggspensionen.

För den som är född 1954 eller senare, kommer hela lagpensionen från den nya inkomstpensionen, som tar hänsyn till hela livsinkomsten.

Underlaget för inkomstpensionen – ”livslönen” – avser enbart inkomster under det sk basbeloppstaket, dvs 7,5 IBB. Läs mer om basbelopp osv

Var och en som är född tidigast 1938 får ävenPremiepension. Premiepension är en del av den allmänna pensionen som du själv placerar i fonder. Premiepensionen sköts av Pensionsmyndigheten. Om du inte gör ett eget val placeras premiepensionspengarna i Premiesparfonden som är en global aktiefond, vilken sköts av Sjunde AP-fonden.

Det kan vara bra att känna till att du kan överföra premiepensionsrätt till sin make/maka eller registrerade partner. Kostnaden för detta är 14 % av värdet på det överförda beloppet.

Garantipensionen är ett grundskydd för den som har haft låg eller ingen inkomst under livet. Garantipensionen fungerar som en utfyllnad till intjänad pension och beloppets storlek beror på det antal år du bott i Sverige, om du är gift eller ogift, hur mycket du har betalat in till inkomst- och premiepension, samt på prisutvecklingen i Sverige. Beloppet påverkas också av änkepension, (äldre) yrkesskadelivränta och/eller viss utländsk pension. Beloppets storlek påverkas däremot inte av eventuell premiepension.