Lagstadgade försäkringar

Den lagstadgade försäkringen vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället hanteras ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Man brukar tala om fyra typer av arbetsskador:

Olycksfall i arbetet – ett olycksfall som sker under arbetstid
Färdolycksfall – ett olycksfall som sker under den vanliga färden till eller från arbetet
Arbetssjukdom – sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet
Smitta – avser smitta vid arbete med smittämne, till exempel på laboratorium eller i viss sjukvård och vissa andra yrken.

Vilka ersättningar kan bli aktuella?

När det gäller ersättning vid sjukfrånvaro under den akuta tiden – läser du under händelsen Sjukdom.

Dessutom finns ersättningar både för merkostnader och minskad inkomst.

Spara alla kvitton för utlägg i samband med skadan: medicin, hjälpmedel, taxi etc. Vid klara olycksfall kan den kollektivavtalade försäkringen ersätta merkostnader utan att invänta Försäkringskassans beslut om arbetsskadeersättning.

Om arbetsskadan medför bestående inkomstförlust (från det datum då skadan bedöms varaktig) söker man ersättning genom den allmänna arbetsskadeförsäkringen, vilken ersätter inkomstförluster under basbeloppstaket. Den som har högre inkomst söker ersättning också från den kollektivavtalade försäkringen. I de flesta fall krävs först att Försäkringskassan beslutat att bevilja ersättning för arbetsskada.

Försäkringskassan utreder om skadan kan medföra ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen. För att ersättning ska beviljas måste skadan klassas som en arbetsskada i lagens mening. Ett av lagens krav är att övervägande skäl ska tala för att skadan har uppstått till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.

Att anmäla arbetsskada och söka ersättning

Du måste både anmäla arbetsskadan och – på separat blankett – ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Anmälan ska du göra så nära skadetillfället som möjligt. Ansök om ersättning när det är klarlagt att skadan är varaktig och lett till en bestående inkomstförlust.

Arbetsskador anmäls även till AFA Försäkring. Anmälningsblanketter kan du få från din arbetsgivare, ditt fackförbund, Försäkringskassan och AFA.

 

Vad ska skickas med i ansökan?

När du ansöker om ersättning för din arbetsskada behöver du bifoga läkarintyg. Läkarintyget – helst skrivet av specialist på skadetypen – ska klargöra att skadan på medicinsk grund kan anses vara en följd av händelse(r) som har samband med ditt arbete.

När kan du ansöka om ersättning?

Utredning om arbetsskadeersättning från Försäkringskassan kan ske när skadan är färdigbehandlad. Skadan ska ha lett till minst 1/15 nedsatt arbetsförmåga under minst ett år. Inkomstförlusten ska vara minst 1/15 och minst 25 % av prisbasbeloppet. Att skadan är färdigbehandlad betyder att den inte längre kan förbättras genom medicinska insatser eller rehabilitering.

Rehabilitering och anpassning

Efter en arbetsskada bör rehabiliteringsbehov utredas och en planerad medicinsk och/eller arbetsrehabilitering genomföras. Läs mer: Rehabilitering

Om motorfordon är inblandat

Om fordon varit inblandat görs anmälan också till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Om fordonet inte är försäkrat vänder du dig till Trafikförsäkringsföreningen.
2010-10-01