Arbetslöshet

Om din anställning av någon anledning har upphört fortsätter vissa försäkringar att gälla ytterligare en tid. Det kallas ”efterskydd”. Det kan exempelvis gälla om du blir sjukskriven efter det att du lämnat ett jobb. 

I ditt medlemskap i Lärarförbundet/SFHL och Lärarnas Riksförbund ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen kompletterar arbetslöshetsersättningen.

Lagstadgade försäkringar

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som inte är medlem i arbetslöshetskassa eller är med i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning.

f9517301

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst 12 månader, under förutsättning att medlem uppfyllt arbetsvillkoret.

Vill du veta hur arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd besöker du:

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalen innehåller försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna. Om försäkringen innehåller ett ”efterskydd”, fortsätter försäkringen att gälla om vissa villkor är uppfyllda.

KOM-KL är ett omsättningsavtal med syftet att stödja och hjälpa uppsagda arbetstagare till nytt arbete, samt att ge ekonomisk trygghet i omställningen. KOM-KL omfattar cirka 1,1 miljon anställda, varav 450 000 är medlemmar i något av OFRs medlemsförbund. Avtalet berör de som sägs upp på grund av arbetsbrist i kommuner/landsting eller Pacta‐bolag. För att omfattas av omställningsavtalet ska man ha varit tillsvidareanställd i minst ett år och som minst arbetat 40 procent. 

Normalt ska det aktiva omställningsarbetet ske under uppsägningstiden. Åtgärderna anpassas till varje individ och kan till exempel innebära samtal om det fortsatta yrkeslivet, upprättande av individuell handlingsplan och deltagande i aktiva åtgärder. Omställningsfondens styrelse kan dessutom besluta om förstärkta individuella insatser för utbildning eller annan särskild insats.

De ekonomiska förmånerna i avtalet består av olika ersättningar under pågående aktiva insatser, samt kompletterande ersättning över det så kallade ”taket” i a-kassan. För anställda i kommuner och landsting finns en rätt till särskild ersättning fram till 65 års ålder för den som fyllt 61 år vid uppsägningstidpunkten och inte får något nytt arbete.

Läs mer på OFR

Medlemsförsäkringar

Dina försäkringar i Lärarförsäkringar är inte kopplade till din anställning utan till ditt medlemskap i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Så länge som du är medlem och betalar din försäkringspremie fortsätter dina försäkringar att gälla oavsett om du går i pension eller blir arbetslös. Om du avslutar ditt medlemskap i förbundet eller på annat vis lämnar gruppen kan du under vissa förutsättningar teckna fortsättningsförsäkringar. Kontakta Lärarförsäkringar: 0771-21 09 09.

Enskilda försäkringar

Som enskild individ kan du även välja att teckna försäkring hos annat försäkringsbolag eller i en bank. En sådan försäkring gäller så länge du betalar avgiften. Det spelar ingen roll om är anställd eller inte och därför innehåller dessa försäkringar inte något efterskydd.