Arbetslöshet

Om din anställning av någon anledning har upphört fortsätter vissa försäkringar att gälla ytterligare en tid. Det kallas ”efterskydd”. Det kan exempelvis gälla om du blir sjukskriven efter det att du lämnat ett jobb. 

I ditt medlemskap i Sveriges Lärare ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen kompletterar arbetslöshetsersättningen.

Läs mer om inkomstförsäkringen hos Sveriges Lärare.

Lagstadgade försäkringar

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som inte är medlem i arbetslöshetskassa eller är med i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning.

f9517301

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst 12 månader, under förutsättning att medlem uppfyllt arbetsvillkoret.

Det nya fackförbundet Sveriges Lärare, som bildas den 1 januari 2023, rekommenderar Lärarnas a-kassa som a-kassan för sina medlemmar. Vi rekommenderar att du är medlem både i Lärarnas a-kassa och i fackförbundet Sveriges Lärare, för att få ut så mycket som möjligt av dina medlemskap.

Fackförbundet Sveriges Skolledare rekommenderar både Lärarnas a-kassa och Akademikernas a-kassa för sina medlemmar.

Vill du veta hur arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd besöker du:

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalen innehåller försäkringar som kompletterar socialförsäkringarna. Om försäkringen innehåller ett ”efterskydd”, fortsätter försäkringen att gälla om vissa villkor är uppfyllda.

Trygghetsavtalet KOM-KL ersätts av nytt omställningsavtal KOM-KR som gäller fr.o.m 2020-05-01 , fram tills 2020-05-01 gäller KOM-KL, så har du blivit arbetslös innan 2020-05-01 gäller de gamla reglerna

Förebyggande insatser är en av nyheterna i förhållande till det tidigare avtalet

Syftet med förebyggande insatser är att skapa förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som de möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen av verksamheter, organisation och arbete.

Aktiva omställningsinsatser syftar till att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser och öka arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete. Detta förutsätter arbetstagarens aktiva medverkan.

Normalt ska det aktiva omställningsarbetet ske under uppsägningstiden. Åtgärderna anpassas till varje individ och kan till exempel innebära samtal om det fortsatta yrkeslivet, upprättande av individuell handlingsplan och deltagande i aktiva åtgärder. Omställningsfondens styrelse kan dessutom besluta om förstärkta individuella insatser för utbildning eller annan särskild insats.

De ekonomiska förmånerna i avtalet består av olika ersättningar under pågående aktiva insatser, samt kompletterande ersättning över det så kallade ”taket” i a-kassan. För anställda i kommuner och landsting finns en rätt till särskild ersättning fram till 65 års ålder för den som fyllt 62 år vid uppsägningstidpunkten och inte får något nytt arbete.

Läs mer om KOM-KR på afa

Mer läsning: Omställningsfonden

Medlemsförsäkringar

Dina försäkringar i Lärarförsäkringar är inte kopplade till din anställning utan till ditt medlemskap i Sveriges Lärare. Så länge som du är medlem och betalar din försäkringspremie fortsätter dina försäkringar att gälla oavsett om du går i pension eller blir arbetslös. Om du avslutar ditt medlemskap i förbundet eller på annat vis lämnar gruppen kan du under vissa förutsättningar teckna fortsättningsförsäkringar. Kontakta Lärarförsäkringar: 0771-21 09 09.

Enskilda försäkringar

Som enskild individ kan du även välja att teckna försäkring hos annat försäkringsbolag eller i en bank. En sådan försäkring gäller så länge du betalar avgiften. Det spelar ingen roll om är anställd eller inte och därför innehåller dessa försäkringar inte något efterskydd.