Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtal brukar innehålla nedanstående försäkringar, som alla innehåller ett efterlevandeskydd.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Vid dödsfall på grund av arbetsskada, kan TFA ge ersättning för begravningskostnader, förlust av underhåll, efterlevandepension och psykiskt lidande. Med efterlevande make/maka jämställs registrerad partner och sambo, om man sammanbott stadigvarande under äktenskapsliknande förhållanden i minst sex månader eller har gemensamma barn.

Anmäl dödsfall till AFA Försäkring: 0771- 88 00 99 / https://www.afaforsakring.se/

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall före 65 års ålder kan TGL ge ersättningar till efterlevande i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp.

För TGLs grundbelopp gäller ett generellt förmånstagarförordnande som skrivits in i TGL-avtalet. Enligt det är förmånstagarna i tur och ordning den försäkrades make/maka/registrerade partner, barn, barnbarn eller föräldrar.

Det generella förmånstagarförordnandet gäller inte till förmån för sambo, då ju inte sambo, likställs med gift person. En försäkrad som vill att TGL ska tillfalla sin sambo, måste därför skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Upphör sammanboendet senare, måste man komma ihåg att ändra förordnandet.

Familjeskydd

Om den avlidne valt familjeskydd, får i första hand make, registrerad partner eller sambo och i andra hand barn, familjeskyddet. Man kan skriva ett särskilt förmånstagarförordnande, men endast till en begränsad krets av personer.

Anmäl i första hand dödsfallet till den avlidnes arbetsgivare och begär att arbetsgivaren i sin tur gör anmälan till det bolag hos vilket TGL-försäkringen är tecknad. Arbetsgivaren ska informera de efterlevande, så att dessa kan kommunicera med bolaget.

I januari 2013 finns det tio försäkringsbolag som arbetsgivaren kan välja mellan när det gäller TGL:

Alecta, Bliwa, Folksam, Ikano Försäkring, Länsförsäkringar, Movestic, Salus Ansvar, SEB Trygg Liv Fondförsäkringsaktiebolaget, SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget och Skandia Liv.

ITP (Familjepension, familjeskydd eller återbetalningskydd)

Inom ITP-avtalet finns det flera olika skydd, delvis olika beroende på ålder:

Född 1979 och senare  (ITP 1)  som saknar obligatoriskt skydd till efterlevande. Den försäkrade kan välja det ena eller bägge alternativen nedan:

Familjeskydd – betalas ur pensionspremien och minskar därmed pensionssparandet.

Återbetalningskydd – betalas separat till det försäkringsbolag man väljer för försäkringen.

Född 1978 eller tidigare (ITP 2):

Familjepension ingår i ITP och gäller endast inkomstdelar över basbeloppstaket. Denna familjepension kan väljas bort.

Familjeskydd kan väljas till – den betalas ur pensionspremien och minskar därmed pensionssparandet.

Återbetalningsskydd kan väljas till – den betalas separat till det försäkringsbolag man väljer för försäkringen.

Anmäl dödsfall till Alecta: 020 78 22 80 /alecta.se

Läs mer på PTK.