Sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan arbeta kan du få ersättning för förlorad inkomst. De vanligaste ersättningarna är sjuklön, sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning. Observera att de skiljer sig från varandra vad gäller belopp och villkor.

Beräkna din ersättningErsättningskollen

Lagstadgade försäkringar

  • Första dagen är en karensdag, för vilken du inte får någon ersättning.
  • Sjuklön får du av din arbetsgivare för frånvarodagarna 2 – 14 i sjukperioden.
  • Sjukpenning får du från Försäkringskassan från och med dag 15 av din sjukperiod.
  • Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga är en tidsbegränsad ersättning till unga personer som har en sjukdom eller någon annan funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta. Arbetsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år och alla rehabiliteringsmöjligheter ska vara uttömda. Man kan få aktivitetsersättning tidigast från juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden innan man fyller 30 år.
  • Sjukersättning får du från Försäkringskassan. Det är en ersättning för försäkrade mellan 30 och 64 år, som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

» Läs mer under Lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Du som har en privat arbetsgivare med kollektivavtal, kan utöver sjuklön enligt lag, ha rätt till ytterligare ersättningar under din sjukfrånvaro. Många kollektivavtal ger de anställda en ersättning som är högre än de 80% av lönen som lagstiftningen anger. Nivån kan dock inte överstiga 90% av lönen. Det är även vanligt att arbetsgivaren betalar ut en kompletterande ersättning till sjukpenningen, under dag 15 till 90 av sjukperioden. Mellan dag 91 och 365 kommer den kompletterande ersättningen från den kollektivavtalade försäkringen. För att få den, måste en anmälan till aktuell försäkringsadministratör göras.

» Läs mer under Kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

Månatlig ersättning

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga. Ersättningen betalas ut efter en karenstid på 3 månader.

Ersättningsbeloppet är
Månad 4-12    max 1 600 kr/mån
Månad 13-36  max 2 700 kr/mån

Omställningskapital

Om du varit 100 % arbetsoförmögen under 36 månader inom en sammanhängande period av 42 månader, ger sjukförsäkringen dig ett omställningskapital. Omställningskapitalet, ett engångsbelopp, är till en början 300 000 kronor. Beloppet avtrappas från 40 år. Vid fyllda 57 år upphör rätten till ersättning.

Diagnosförsäkring

Ersättning på 75 000kr vid allvarliga diagnoser.

Ersättning för begravningshjälp

Om du avlider före 58 år betalar försäkringen 20 000 kronor till dödsboet. Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring, dess villkor och hur du tecknar den samt hur du anmäler skada hos Lärarförsäkringar.

Coronaviruset (COVIID-19) – läs mer enligt följande länk
https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/forsakringar/coronavirus—vad-galler/