Begravning

För att kunna närvara vid begravning eller vid gravsättning av urna efter ”nära anhörig”, eller närvara vid bouppteckning efter nära anhörig, kan man i allmänhet få ledigt från arbetet. Begreppet ”nära anhörig” är definierat i både lag och kollektivavtal. Ledighet vid dessa tillfällen kan ses som rådande praxis på arbetsmarknaden, men oavsett om det finns avtal om saken eller ej, är det arbetsgivaren som ska besluta om sökt ledighet – innan ledigheten tas ut. För att få ledighet med lön krävs i allmänhet att kollektivavtalet innehåller sådan regel. Finns ingen sådan reglering är det arbetsgivaren som fattar beslut. För ledighet vid bouppteckning krävs dels släktskap med den avlidne, dels att man är dödsbodelägare enligt lag eller förordnande företräder dödsbodelägare

Lagstadgade försäkringar

Begravningskostnader ersätts delvis av samhället under förutsättning att dödsfallet skett på grund av arbetsskada. Det innebär att sedvanlig prövning av arbetsskadan för rätt till ersättning ska ske. Dödsfallet måste anmälas till Försäkringskassan på samma sätt som arbetsskada anmäls, se avsnittet om arbetsskada. I praktiken innebär det att man måste spara alla kvitton för begravningskostnaderna och bifoga dem med arbetsskadeanmälan. Även om det redan gjorts en arbetsskadeanmälan avseende den skada som senare lett till dödsfallet, så ska en ny anmälan med anledning av dödsfallet göras. Dödsfallet är i det fallet ytterligare en skada. Ersättningen är 30 % av det prisbasbelopp (PBB) som gällde när dödsfallet inträffade. Blanketter för anmälan och ansökan om ersättning erhålls från Försäkringskassan. Läs även om Lärarförsäkringars livförsäkring under dödsfall. Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring och livförsäkring på https://www.lararforsakringar.se/

Kollektivavtalade försäkringar

Vid dödsfall (som inte är en arbetsskada eller beror på en arbetsskada) före 65 års ålder ger Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) begravningshjälp till dödsboet. Vid dödsfall pga arbetsskada ersätter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), § 25 ”enligt skadeståndsrättsliga regler”. Det innebär bland annat att endast kostnaderna som inte ersatts från annat håll kan komma ifråga. Ersättningsanspråk ställs till AFA Försäkring. Kontaktinformation finns på afaforsakring.se. De olika privata kollektivavtalen formulerar, på lite olika sätt, rätten till ledighet med bibehållna anställningsförmåner vid nära anhörigs bortgång. Därtill kommer den skälighetsbedömning av ledighetens omfattning i tid, som följer av kollektivavtalen. Det är inte ovanligt, att en anställd får ledigt en till två dagar med ”lön” och ytterligare någon/några dagar med löneavdrag. För anställda hos arbetsgivare utan kollektivavtal gäller arbetsgivarens praxis.

Medlemsförsäkringar

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller begravningshjälp (20 000 kronor) om den försäkrade avlider under försäkringstiden och är under 59 år. Begravningshjälpen utbetalas till den försäkrades dödsbo om den försäkrade inte skriftligen har anmält någon förmånstagare till försäkringsgivaren. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan beställas från Lärarförsäkringar.