Kollektivavtalade försäkringar

PA 03 (Sjukpension)

Om du lämnat anställningen och inte har en ny anställning med liknande rättigheter, fortsätter PSA att gälla för dig i tre månader. Får du ett beslut om aktivitets- eller sjukersättning under denna tid från Försäkringskassan, kan du ansöka om sjukpension från PA 03. Vänd dig till din tidigare statliga arbetsgivare.

PA 03-avtalet hittar du på https://www.arbetsgivarverket.se/

PSA (Personskadeavtalet)

Du har rätt att ansöka om ersättning för arbetsskada, som inträffat medan du var anställd, men som visar sig efter det att anställningen upphört.

Om du erhållit ny anställning som saknar arbetsskadeförsäkring, fortsätter PSA att gälla för dig under förutsättning att du tidigare a) sagts upp p.g.a. arbetsbrist, eller b) vid en omlokalisering inte följt med till nya orten. I fallen 2 a) och b) gäller PSA för arbetsskador som inträffar inom fem år.

Personskadeavtalet, PSA, hittar du på https://www.arbetsgivarverket.se/

f9519525

TGL-S (Tjänstegrupplivförsäkring)

Efterskyddet gäller längst till du fyllt 65 år.

Efterskyddet gäller i 180 dagar efter det att anställningen upphört. Du måste vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Om du är arbetsoförmögen p.g.a. sjukdom eller olycksfall när anställningen upphör eller under ovannämnda 180 dagar, fortsätter efterskyddet att gälla så länge som arbetsoförmågan kvarstår. Tjänstegrupplivförsäkring innehåller ekonomisk ersättning till din familj om du dör medan du är anställd och innan du fyllt 65 år.

TGL-S hittar du på https://www.arbetsgivarverket.se/

Avtal om omställning

Syftet med avtalet är att stödja arbetslinjen och individens möjlighet till ett längre arbetsliv samt den förändring och omstrukturering av de statliga verksamheterna som krävs vid var tid. Omställningsorganisation är Trygghetsstiftelsen.

Lär mer på https://www.arbetsgivarverket.se/