Dödsfall

Om någon nära anhörig avlider kan du få ekonomisk ersättning. Det kallas för efterlevandeskydd och finns i många olika ersättningsformer. Ersättningar för begravningskostnader kan också bli aktuellt, via lagstadgade, kollektivavtalade eller medlems-försäkringar. Efterlevandeskyddet kan också betalas ut till dina efterlevande om du skulle gå bort.

Lagstadgade försäkringar

Efterlevandeskydd finns i många olika ersättningsformer: livförsäkring, efterlevandepension, familjepension och familjeskydd. Vanligt är att försäkringarna gäller vid dödsfall före pension och att man ska vara anställd vid dödsfallet. Det är Försäkringskassan som handlägger de lagstadgade efterlevandeskydden.

» Läs mer om lagstadgade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtal för statligt anställda innehåller olika former av efterlevandeskydd. När en statligt anställd avlider är det TGL-S, grupplivförsäkringen, som ger efterlevandeersättning. Om dödsfallet beror på en arbetsskada kan Personskadeavtalet (PSA) ge ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Pensionsavtalet PA 03 ger efterlevandepension om den försäkrade avlidit före 75 års ålder. Efterlevande till den som uppbär särskild ersättning eller pensionsersättning från Trygghetsavtalet (TA), kan få pension enligt reglerna i PA 03.

» Läs mer om kollektivavtalade försäkringar

Medlemsförsäkringar

I Lärarförsäkringars livförsäkring väljer du själv den ersättningsnivå som passar din livssituation genom val av belopp. Utan val är ersättningen maximalt 500 000 kronor. Genom att själv välja din livförsäkring kan den maximala ersättningen bli upp till 3 000 000 kronor.  Försäkringsbeloppet minskar fr.o.m 55 års ålder, men blir aldrig lägre än hälften av det ursprungliga beloppet. Om du har barn under 20 år minskar inte ersättningen. Du kan även medförsäkra din livskamrat.

I Lärarförsäkringars livförsäkring ingår ett barnskydd. Det ger ditt barn 400 000 kronor om han/hon före 20 års ålder förlorar minst hälften av sin framtida arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Om barnet skulle avlida före 20 års ålder utbetalas 35 000 kronor till dödsboet. Om du har livförsäkringen innan ditt barn föds gäller barnskyddet även för medfödda handikapp och sjukdomar.

På Lärarförsärkringars webbplats hittar du fullständig information om försäkringarna, dess villkor och hur du tecknar dem.

Enskilda försäkringar

Även i försäkringar du köper som enskild av försäkringsbolag eller bank kan det finnas efterlevandeskydd av olika slag. Huslån kan hos vissa låneinstitut förses med ett ekonomiskt skydd för din efterlevande make/maka (motsvarande). Hör med din bank och/eller ditt försäkringsbolag vilket skydd som finns för din familj om du dör.