Kollektivavtalade försäkringar

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du en arbetsskadeförsäkring som handläggs av AFA Försäkring.

Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal frågar du arbetsgivaren vilka försäkringar denne har tecknat och som du omfattas av.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan ge följande ersättningar:

  • inkomstförlust
  • kostnader
  • sveda och värk
  • rehabilitering
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador
När ska ansökan göras?

Arbetsskador ska anmälas så nära skadetillfället som möjligt. De ska anmälas till både Försäkringskassan och AFA Försäkring, samt till Arbetsmiljöverket. Anmälningsblanketter kan du få från din arbetsgivare, ditt fackförbund, Försäkringskassan och AFA Försäkring. Anmälan kan även göras på www.anmalarbetsskada.se och https://www.afaforsakring.se/

Din arbetsgivare ska skriva under din pappersanmälan innan du skickar den till AFA Försäkring. Arbetsgivaren intygar att du är anställd och tar inte ställning till din redogörelse för arbetsskadan.

f9522099rf

När betalar AFA Försäkring ut ersättning?

Hanteringen är olika för olycksfall och arbetssjukdom. När det gäller olycksfall som har ett entydigt samband med arbetet och medfört merkostnader, brukar AFA Försäkring i allmänhet betala ersättning utan att invänta Försäkringskassans beslut. Ersättningen betalas mot ansökan och redovisning av kvitton för merkostnader.

När det gäller arbetssjukdom inväntar AFA Försäkring Försäkringskassans beslut innan ersättningar betalas ut. AFA Försäkring definierar arbetsskada på samma sätt som Försäkringskassan.

Vållandeprövning vid arbetssjukdom

Vållandeprövning vid arbetssjukdom avskaffades i och med ingången av kalenderåret 2013. Men om man kan visa att arbetsgivaren vållat en skada (dvs orsakat skadan i skadeståndsrättslig mening, medvetet eller genom att vara slarvig på ett straffbart sätt) före 2013-01-01 betalar AFA Försäkring ersättning även för inkomstförlust över basbeloppstaket. Denna fråga prövas efter anmälan och förutsätter att man uppfyller samtliga följande tre kriterier:

  • lider av en arbetssjukdom
  • har lön över basbeloppstaket och
  • att arbetsgivarens skuld kan bevisas

Vid arbetsolycka krävs ingen vållandeprövning.