Lagstadgad allmän pension

Lagstadgad allmän pension bygger på livsinkomstprincipen, men endast på inkomster upp till ett beloppstak. Om du har eller kommer att få inkomster över taket spelar kollektivavtalade pensioner, vilka kompletterar den allmänna pensionen, stor roll för din framtida pension.

Den allmänna pensionen kan bestå av fyra delar: tilläggspension, inkomstpension, premiepension eller garantipension.

Student using computers

Tilläggspension är en förmånsbaserad pension, precis som ATP som gällde till 2003. I ATP var de 15 bästa inkomståren avgörande för pensionens storlek. Endast inkomster upp till taket, 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) är pensionsgrundande. Folkpensionen var också en förmånspension med ett fast belopp. I tilläggspensionen är dessa sammanslagna.

För den som är född mellan 1938 och 1953 – ”mellangenerationen” – kommer lagstadgad pension dels från tilläggspensionen, dels från den nya inkomstpensionen. Hur stor del som kommer från tilläggspensionen eller inkomstpensionen beror på födelseåret. Ju närmare 1938 du är född, desto större del kommer från tilläggspensionen.

För den som är född 1954 eller senare, kommer hela den allmänna pensionen från den nya inkomst- och premiepensionen, som tar hänsyn till hela livsinkomsten.

Underlaget för inkomstpensionen – “livslönen” – avser enbart inkomster under det sk basbeloppstaket, dvs 7,5 IBB. Läs mer om basbelopp på Pensionsmyndigheten.

Var och en som är född 1938 eller senare får även Premiepension. Premiepension är en del av den allmänna pensionen som du själv placerar i fonder. Premiepensionen sköts av Pensionsmyndigheten. Om du inte gör ett eget val placeras premiepensionspengarna i Premiesparfonden som är en global aktiefond, vilken sköts av Sjunde AP-fonden.

Det kan vara bra att känna till att du kan överföra premiepensionsrätt till din make/maka eller registrerade partner. Kostnaden för detta är 8 % av värdet på det överförda beloppet.

Garantipensionen är ett grundskydd för den som har haft låg eller ingen inkomst.

Läs mer på minpension och Konsumenternas Försäkringsbyrå