Lagstadgade försäkringar

Det är arbetsgivaren som har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte känner till en aktuell risk för hot eller våld, ska arbetsgivaren informeras om det aktuella problemet. Det kan ske genom att utsatt anställd anmäler saken direkt till arbetsgivaren eller genom att skyddsombudet tar upp frågan med arbetsgivaren. Denne ska då:

  1. Genast göra en riskinventering.
  2. Om möjligt åtgärda aktuella problem.
  3. Upprätta en handlingsplan för det som inte kan åtgärdas direkt.

Syftet är att en arbetstagare som utsatts för våld eller hot snarast skall få hjälp och stöd. Arbetet ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Våld, misshandel och hot om våld bör polisanmälas. Spara kopia på anmälan! Om du som utsatt inte vill göra anmälan ensam, kan arbetsgivaren, en arbetskamrat, en facklig företrädare eller skyddsombudet biträda.

Föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) gäller som ett tvingande tillägg till arbetsmiljölagen på varje arbetsplats där det förekommer hot om våld eller risk för våld. På samma sätt som gäller för arbetsmiljölagen, ska alla anställda – inte bara skyddsombud och arbetsgivare – känna till föreskriftens innehåll. Detta ska arbetsgivaren ordna. Arbetstagarna skall få tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. ”Undersök riskerna för våld och hot på jobbet” är en checklista som kan användas i arbetet med att förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Mer material finns på Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se). I föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ingår även ”Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd” som kommenterar enskilda paragrafer i föreskriften, förtydligar avsikten med föreskriften och tjänar som vägledning i arbetet på arbetsplatsen. När någon på arbetsplatsen utsatts för hot om våld eller våld, är det viktigt att den som utsatts får adekvat stöd och vård. I handlingsplanen, som upprättats i samband med riskinventeringen, bör det finnas rutiner för detta. Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå, vilket framgår av 3 kap. 2 c § AML. Arbetsskadeanmälan (till både Försäkringskassan och eventuell avtalsförsäkring) bör göras. Föreskriften AFS 1993:2 innehåller en lista på de punkter som bör tas upp i arbetsskadeanmälningarna.