Begravning

För att kunna närvara vid begravning eller vid gravsättning av urna efter ”nära anhörig”, eller närvara vid bouppteckning efter nära anhörig, kan man i allmänhet få ledigt från arbetet.

Ledighet vid dessa tillfällen kan ses som rådande praxis på arbetsmarknaden, men oavsett om det finns avtal om saken eller ej är det arbetsgivaren som ska besluta ledigheten – innan ledigheten tas ut.

För att få ledighet med lön krävs i allmänhet att kollektivavtalet innehåller sådan regel. Finns ingen sådan reglering är det arbetsgivaren som fattar beslut. I i kommunala kollektivavtalet allmänna bestämmelser AB finns riktlinjer för ledighet för begravning, varje arbetsgivare bestämmer och det kan finnas lokala policys.

Med ”nära anhörig” avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, samt mor- och farföräldrar. Som nära anhörig kan även anses adoptivföräldrar, adoptivbarn, fosterbarn och personer i föräldrars ställe.

För ledighet vid bouppteckning krävs dels släktskap med den avlidne, dels att man är dödsbodelägare eller enligt lag eller förordnande företräder dödsbodelägare

Lagstadgade försäkringar

Ersättning för begravningskostnader

Begravningskostnader ersätts delvis av samhället under förutsättning att dödsfallet skett på grund av arbetsskada. Det innebär att sedvanlig prövning av arbetsskadan för rätt till ersättning ska ske. Dödsfallet måste anmälas till Försäkringskassan på samma sätt som arbetsskada anmäls, se avsnittet om arbetsskada. I praktiken innebär det att man måste spara alla kvitton för begravningskostnaderna och bifoga dem med arbetsskadeanmälan. Även om det redan gjorts en arbetsskadeanmälan avseende den skada som senare lett till dödsfallet, så ska en ny anmälan med anledning av dödsfallet göras. Dödsfallet är i det fallet ytterligare en skada.

Ersättningen är 30 % av prisbasbeloppet vid dödsfallet.

Blanketter för anmälan och ansökan om ersättning erhålls från Försäkringskassan.

Ledighet för anhörig för att bevista begravning mm

Ledighet från anställningen för att bevista begravning osv är inte reglerat i lagtext.

Kollektivavtalade försäkringar

Ersättning för begravningskostnader

Vid dödsfall (som ej är en arbetsskada och ej beror på arbetsskada) före 67 år betalar TGL-KL (§ 11) begravningshjälp med 0,5 PBB. KPA Pension är försäkringsgivare. Ersättningsanspråk ställs till KPA Pension. Kontaktinformation finns kpa.se. Om grupplivskyddet i TGL-KL eller annan grupplivförsäkring inte betalas ut, betalar arbetsgivaren (enligt AB §39, mom 5) ett halvt basbelopp som begravningshjälp.

Vid dödsfall till följd av arbetsskada ersätter TFA-KL (§ 25) begravningskostnader ”enligt skadeståndsrättsliga regler”. Det innebär bland annat att endast kostnaderna som inte ersatts från annat håll kan komma ifråga. Ersättningsanspråk ställs till Afa Försäkring.

Ledighet med lön för anhörig för att bevista begravning mm

Ledighet med bibehållen lön kan ges enligt AB för att närvara vid begravning eller gravsättning av urna, samt bouppteckning.

Medlemsförsäkringar

Sjukförsäkring

Lärarförsäkringars sjukförsäkring innehåller begravningshjälp (20 000 kronor) om den försäkrade avlider före 62 års ålder. Begravningshjälpen utbetalas till den försäkrades dödsbo om den försäkrade inte skriftligen har anmält någon förmånstagare till försäkringsgivaren. Blankett för särskilt förmånstagarförordnande kan beställas från Lärarförsäkringar.

Läs mer

Läs mer om Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring på Lärarförsäkringars webbplats. Där hittar du fullständig information om försäkringarna, dess villkor, hur du tecknar dem samt hur du anmäler en skada.

Mer läsning

Efterlevandeguiden
KPA – vad händer om du dör
Pensionsmyndigheten – ersättning vid arbetsrelaterat dödsfall